หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สถานที่จำหน่าย คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้ ติดต่อเรา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 Track & Trace

Terms and conditions


บริษัท อินสตาร์ คอร์ป จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.imallbaby.com ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.imallbaby.com เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไข โดยสังเขปดังนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติมในเวลาใดๆ และเป็นครั้งคราวได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.imallbaby.com เพื่อค้นหาและสั่งซื้อสินค้าได้ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก
หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป หรือ ต้องการรับทราบข่าวสารโปรโมชั่น สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ตามที่กำหนด

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า
การยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อสินค้า สามารถกระทำได้ก่อนการชำระเงินเท่านั้น เนื่องจากการโอนเงินคืนลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งสินค้าครั้งล่าสุด โดยความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เอง บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งเรื่องส่งสินค้าผิด โดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าในสภาพเดิม ซึ่งไม่มีการแกะกล่อง หรือการใช้งานใดๆ กลับคืนมายังบริษัทฯ ทันทีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งสินค้าคืน

กรณีสินค้ามีปัญหา กรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าในสภาพเดิม คือไม่มีการแกะกล่อง หรือใช้งานใดๆ กลับคืนมายังบริษัทฯ ทันทีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งสินค้าคืน และเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบพบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามแต่ตกลง

กรณีลูกค้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนสินค้าเอง โดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าในสภาพเดิม ซึ่งไม่มีการแกะกล่อง หรือใช้งานใดๆ กลับคืนมายังบริษัทฯ ทันทีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยลูกค้าจะต้องรับภาระค่าส่งสินค้าเองทั้งหมด

ข้อตกลงเรื่องอีเมล์
บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บอีเมล์ของท่านไปใช้ในการดำเนินงานตามกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอื่นๆ เช่น การแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม อนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมล์ กรุณาคลิกที่นี่
ข้อจำกัดความรับผิด

ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆ ของทางเว็ปไซต์ www.imallbaby.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท อินสตาร์ คอร์ป จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

การชดเชยค่าเสียหาย
ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ทางเว็ปไซต์ www.imallbaby.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุน ตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้น และเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

การใช้งานอันไม่เหมาะสม
ท่านตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ www.imallbaby.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ หากท่านได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และ ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.imallbaby.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ทางเว็บไซต์ www.imallbaby.com จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.imallbaby.com จะติดตามตรวจสอบผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.imallbaby.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงบริษัท อินสตาร์ คอร์ป จำกัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้นที่16 ห้องบี3 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address : imallbaby@gmail.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.imallbaby.com กรุณาคลิกที่นี่
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล์ : e-commerce@dbd.go.th

                                                                                                                                               Terms and Conditions     Privacy     Security     Contact Us
บริษัท อินสตาร์ คอร์ป จำกัด

37 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700      

ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service): จันทร์-ศุกร์ 09:30-17:30น. (หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)

โทร. 088-7584348 , 02-2970197 / อีเมล์: imallbaby@gmail.com

 
  
view